Kallelse till ordinarie föreningsstämma 3 Juni 2019

Kallelse

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka kallas härmed till:
Ordinarie föreningsstämma
Datum och tid: måndagen den 3 juni 2019 kl 19.00
Plats: Nacka Seniorcenter (Ektorpshemmet) Ektorpsvägen 17

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
8. Genomgång av styrelsens årsredovisning
9. Genomgång av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
19. Val av valberedning
20. Val av ordförande i valberedningen
21. Val av distriktsombud HSB
22. Presentation av HSB representant
23. Behandling av styrelsen hänskjutna frågor och av medlemmarna angivna ärenden, motioner.
24. Stämmans avslutning

 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombud får endast företräda en medlem. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Om medlem ska företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämman kan rösta för sig själv samt för den medlem som företrädes genom fullmakt.
Förvaltningsberättelsen kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast en vecka före stämman. Den finns också publicerad på hemsidan för påläsning skogshojden.se
.
Föreningen bjuder på kaffe och tårta!
Välkommen!

 

Kommentera