Kallelse till stämma

Kallelse
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma

Datum och tid:  måndagen den 29 Maj 2023 kl 19.00

Plats: Nacka Seniorcenter (Ektorpshemmet) Ektorpsvägen 17

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 9. Genomgång av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter
 17. Val av revisor och revisorssuppleant
 18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 19. Val av valberedning
 20. Val av ordförande i valberedningen
 21. Val av distriktsombud HSB
 22. Presentation av HSB representant
 23. Behandling av styrelsen hänskjutna frågor och av medlemmarna angivna ärenden, motioner.
  • Beslut om proposition från styrelsen angående avveckling av Ektorps Samfällighetsförening.
 24. Stämmans avslutning

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombud får endast företräda en medlem. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Om medlem ska företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämman kan rösta för sig själv samt för den medlem som företrädes genom fullmakt.

Förvaltningsberättelsen kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast en vecka före stämman.
Den finns också publicerad på hemsidan för påläsning skogshojden.se

Välkommen!

 

Proposition från styrelsen angående avveckling av Ektorps Samfällighetsförening (punkt 23.1)

Bakgrund
För att möjliggöra avveckling av Ektorps Samfällighetsförening
(den gamla värmesamfälligheten) föreslås att mandat ges till föreningens firmatecknare att företräda bostadsrättsföreningen i ärendet.

Förslaget
Stämman beslutar att,
Stämman ger mandat åt Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka, vid varje tidpunkt gällande, firmatecknare att fullt ut företräda bostadsrättsföreningen i lantmäteriförrättningen med ärendenummer AB227503. Firmatecknarna har även rätt att sätta ett eller flera ombud i deras ställe. Om lantmäterimyndigheten bryter ut vissa åtgärder till ett eget ärende gäller detta mandat även detta ärende.

Rätten att företräda bostadsrättsföreningen omfattar, men är inte begränsad till, tecknandet av överenskommelser om upphävande av gemensamhetsanläggningen Sicklaön ga:54 och ersättning kopplat till detta upphävande.

Kommentera